Giới thiệu công ty dược phẩm Tâm Bình
Lê Thị Bình
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
Nguyễn thế Hùng
Phó tổng giám đốc
Ban kiểm soát
Phòng
kế toán
Phòng
TT-Marketing
Phòng hành chính
nhân sự
Phòng
Kinh doanh
Nhà máy sản xuất
KCN Ninh Hiệp
Gia lâm - Hà Nội